Tổng quan

Các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng và triển khai trong lĩnh vực này tạp trung tại Trung tâm công nghệ vật liệu và môi trường cấu thành bởi 02 đơn vị phòng chuyên môn và 02 PTN:

  • Phòng cơ học biển và môi trường
  • Phòng địa cơ học công trình ngầm và chẩn đoán kỹ thuật
  • PTN phân tích môi trường
  • PTN công nghệ vật liệu và môi trường

Chức năng – Nhiệm vụ


  • Nghiên cứu cơ học chất lỏng, chất khí và triển khai các ứng dụng vào lĩnh vực sông-biển,..và môi trường.
  • Nghiên cứu công nghệ vật liệu, chuyên sâu vào các tính chất cơ học và vật lý của vật liệu

Các lĩnh vực hoạt động chính


  • Thiết lập mô hình toán – cơ cho các bài toán thuỷ động lực về nước mặt, nước ngầm,…và các quá trình lan truyền chất, truyền nhiệt trong các môi trường lưu chất nước và khí.
  • Xây dựng mô hình máy tính để mô phỏng số và đồ họa cho các bài toán thủy khí động lực học và lan truyền chất, ứng dụng vào các lĩnh vực dự báo ô nhiễm trong các môi trường lưu chất.
  • Triển khai ứng dụng các kỹ thuật đo đạc xử lý và quan trắc môi trường hỗ trợ thực hiện các yêu cầu về đánh giá tác động đến môi trường.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.