Đề tài / Dự án

Các kết quả đạt được


  • Tính toán phản ứng động lực, dao động, ổn định của các công trình chịu tác động sóng, gió, dòng chảy, phục vụ thiết kế, xây dựng, khai thác và chẩn đoán cho các dàn khoan dầu khí Vũng Tàu, Đại Hùng, cụm kinh tế kỹ thuật DK, các hệ tàu-neo-phao và một số công trình biển di động.
  • Tính toán phân bố ứng suất, ổn định theo các mô hình không gian cho đập thủy điện Hòa Bình, các tính toán ổn định theo các kích động của động đất.
  • Mô phỏng số các quá trình ngẫu nhiên và trường ngẫu nhiên phục vụ cho các bài toán trong cơ học ngẫu nhiên.
  • Các hệ chương trình tính toán chuyên dụng cho cơ học vật rắn và động lực học công trình (VICOSAP, TMT).
  • Nhiều đề tài cơ bản cấp Nhà nước, Thành phố, Bộ và Trung tâm.
  • Xây dựng được các phần mềm ứng dụng trong lĩnh vực dầu khí: EPP-xác định trường độ thấm của mỏ dầu đá móng (đã được sử dụng trong xây dựng sơ đồ công nghệ khai thác mỏ Bạch Hổ, 97-98, 2002-2003, mỏ Rồng 2000) DBF-xác định các vùng dập vỡ và các đứt gẫy của mỏ; AGW-phân tích số liệu địa vật lý giếng khoan.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.