Hội đồng khoa học

Hội đồng Khoa học là hội đồng tư vấn cho lãnh đạo Viện về các hoạt động và định hướng KHCN chủ chốt của đơn vị. Hội đồng do Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam thành lập và bổ nhiệm trong nhiệm kỳ 2.5 năm, bao gồm thường trực Hội động và các thành viên là các chuyên gia trong và ngoài đơn vị.

Viện Cơ học và Tin học ứng dụng có 02 uỷ viên Hội đồng KHCN liên ngành:  Điện tử, Công nghệ thông tin, Tự động hoá và Công nghệ Vũ trụ (VAST01); 01 uỷ viên Hội đồng KHCN liên ngành: Khoa học biển và khoa học trái đất (VAST06); và 01 uỷ viên Ban chỉ đạo CNTT của Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.