Tạp chí cơ học

Tạp chí Cơ học là tạp chí chuyên ngành quốc gia của Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam. Tạp chí xuất bản các bài báo nghiên cứu các vấn đề cơ bản của Cơ học:

  • Cơ học vật rắn
  • Cơ học chất lỏng
  • Cơ học công trình
  • Cơ học đất – đá
  • Cơ điện tử
  • Cơ học máy
  • Cơ học lưu chất
  • Các vấn đề khác của ngành Cơ học

<Nội dung>