Tạp chí Khoa học Công nghệ

Tạp chí Khoa học Công nghệ, xuất bản từ năm 1962, là đầu mục tạp chí quốc gia của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Tạp chí xuất bản 6 số/ năm. Tạp chí xuất bản 5 thể loại nội dung: (A) Sản phẩm tự nhiên, (B) Công nghệ và khoa học Vật liệu, (C) Môi trường, (D) Điện tử và Viễn thông và (E) Cơ học và kỹ thuật.

<Nội dung>